Fundraisingová strategie

Pojem fundrasing už je součástí naší kultury a našeho života. Jedná se o získávání potřebných zdrojů pro chod vaší organizace. Tyto zdroje však mohou mít  formu  finanční, věcnou nebo časovou. Patří sem i služby, které vám někdo poskytne zdarma.

Pokud chcete udržet kvalitu svých služeb dlouhodobě, případně je dále rozšiřovat, což je cílem každé úspěšné organizace, musíte si  zajistit stabilní příjmy. Není rozumné spoléhat se pouze na jeden nebo dva zdroje financování, protože tím se organizace dostává do velké závislosti a ztráta nebo výrazné snížení jednoho z těchto zdrojů může znamenat finanční krizi.

Rozšířením fundraisingové základny o další zdroje a dárce pomůže organizaci toto riziko výrazně omezit. Fundraising není jen o získávání prostředků potřebných k přežití v daném roce, ale určuje také , zda bude organizace  stabilní a úspěšná i v budoucnu.

Než se začnete zamýšlet nad strategií fundrasingu, stanovte si cíle a priority vaší organizace, které nezapomeňte prodiskutovat i s vedením, správní radou, atd. Jako návod vám poslouží přiložená tabulka.

Jaké jsou možnosti financování neziskové organizace?

Podle mých zkušeností je většina neziskových organizací v ČR z větší či menší části financována ze státních prostředků, formou grantů a dotací a svoje aktivity dofinancovávají fundraisingem. Což je úplně v pořádku. Otázkou je, jaký je správný poměr těchto zdrojů. Podle mě by úspěšná organizace, měla být minimálně z 30 % financována z vlastních zdrojů nebo z fundraisingu jinak se může stát, že se dostane do finančních problémů. Dobrým příkladem může být současná „koronakrize“, kdy pro rok 2020 jsou peníze už schváleny a přiděleny, ale nikdo netuší, co bude příští rok. Další nevýhodou státních prostředků, tedy grantů a dotací je i zpoždění vyplácení a závislost na politické a ekonomické situaci státu. Zpětné dofinancování je navíc složité a procesně problematické.

 

Jaké jsou tedy jiné možnosti financování? Kde lze získat potřebné prostředky?

 

Nadace a nadační fondy – v České republice je celá řada nadací a nadačních fondů, různého zaměření a cílů. Mají svoji politiku, podle které rozdělují finanční prostředky. Může jít o nezávislé nebo firemní nadace.  Pravidelně vypisují grantová řízení, která se řídí přísnými pravidly. Může se jednat o malé jednorázové dary, ale také dlouhodobou podporu, která je všestranně výhodná.

 

Korporátní dárci – firmy, ev. jejich zaměstnanci. Opět se může jednat o malou jednorázovou podporu v řádu několika tisíc, ale také o dlouhodobé partnerství, které přesahuje hranice běžného fundraisingu. Podobně jako nadace, i velké firmy mají svou strategii podpory. Menší firmy se obvykle rozhodují podle různých kritérií, např. region, kde působí, sféra, které je jim blízká, nebo čistě sympatie s danou organizací.

Korporátní fundraising může mít různé formy:

  • Finanční podpora (dar)
  • Věcný dar nebo služba
  • Firma může motivovat své zaměstnance k daru a pak částku navýšit (matching)
  • Firma daruje libovolnou částku z prodeje svých produktů
  • Samostatnou kapitolou je firemní dobrovolnictví: zaměstnanci mohou pomáhat fyzicky např. v domovech seniorů, nakupovat,  apod. Nicméně z mého pohledu je pro organizaci výhodnější využít tzv. expertní dobrovolnictví – to znamená, že pracovník věnuje svůj čas neziskové organizaci v oblasti, kde je expertem (právník, online specialista, apod.)(více v článku – odkaz Jak na firemní dárce)

 

Individuální fundraising tvoří zpravidla menší částky darované soukromými osobami. Mohou být anonymní i neanonymní, jednorázové nebo pravidelné.

Způsobů jak oslovit individuální dárce, je celá řada: online marketing, direct mailing, veřejné sbírky, aukce, dárcovské SMS.

Individuální fundraising je v Čechách stále velmi podceňovaný. Ale vzhledem k velkému rozmachu online marketingu nemusí být oslovování potenciálních dárců složité ani drahé. Pro organizaci je vždy výhodné spolu s darem získat i e-mail nebo telefon  dárce, a zůstat s ním nadále v kontaktu.

Podle dostupných statistik se počet individuálních dárců i darů každý rok zdvojnásobí. Objem darů se zvyšuje pomalejším tempem, a sice o 84 % mezi roky 2016–17 a o 64 % mezi roky 2017–18. Důvodem je klesající průměrná výše daru (zejména darů jednorázových).

Ženy darují častěji a jsou stále aktivnější, v roce 2018 darovaly dvakrát častěji než muži. Na druhou stranu je jejich průměrný dar zhruba poloviční, než dar mužů, a tak se obě pohlaví na celkovém objemu darů podílejí stejně. (zdroj: darujme.cz)

 

Samofinancování: Jeden z možných finančních zdrojů může být výdělečná činnost organizace (tržby za vlastní služby nebo produkty, členské příspěvky apod.) nebo příjmy z vlastního majetku (např. pronájmu). Jedná-li se o příjmy, které nesouvisí s posláním či cíli organizace, bude se jednat o tzv. doplňkovou činnost. Výhodou samofinancování je relativně stálý příjem, nezávislý na aktuální dotační politice veřejných rozpočtů.

Ať už se jedná o individuální či korporátní dárce, vždy je třeba s nimi otevřeně komunikovat. Poděkování za dar, příprava smlouvy nebo potvrzení o daru je samozřejmostí. Je ale dobré je také pravidelně informovat o činnosti organizace, mají právo vědět, na co byly jejich finance použity. Touto pravidelnou komunikací si zajistíte loajalitu dárců.

Jak tedy vytvořit optimální fundraisingový mix?


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Podobné příspěvky

Jednání s dárcem

Jednání s dárcem

Před tím než oslovíte dárce, a jedno jakého, vždy věnujte čas přípravě! První dojem uděláte jenom jednou. Velmi precizně, ale srozumitelně a stručně popište projekt, ideální je jedna strana A4,

Fundraisingový mix

Jak tedy vybrat potřebné finance? Do čeho se pustit nejdříve? Pokud potřebujete získat milion korun, můžete ho teoreticky získat od jednoho dárce nebo získat jednu korunu od milionu dárců. Realita

Sestavte si fundraisingový plán – jednoduše

Než začnete plánovat, je užitečné projít si aktuální situaci, na základě reálných údajů. Tím si vytvoříte vstupní analýzu současného stavu, která se bude základnou pro vytvoření vašeho plánu. Co děláte,

Fundraisingová strategie

Fundraisingová strategie

Pojem fundrasing už je součástí naší kultury a našeho života. Jedná se o získávání potřebných zdrojů pro chod vaší organizace. Tyto zdroje však mohou mít  formu  finanční, věcnou nebo časovou. Patří